นักลงทุนสัมพันธ์

หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2564
ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (KTC25NB)

ประเภทการเสนอขาย ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง (ผู้ลงทุนสถาบัน) : PP(II)
วันที่ออกหุ้นกู้ 19 พฤศจิกายน 2564
วันครบกำหนดไถ่ถอน 19 พฤศจิกายน 2568
อายุหุ้นกู้ 4 ปี
มูลค่าที่เสนอขายตามมูลค่าที่ตราไว้ 1,500,000,000 บาท
มูลค่าเสนอขายรวม 1,500,000,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย 1.83%
กำหนดจ่ายดอกเบี้ย ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ -
ผู้จัดการการจัดจําหน่าย บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม แบบ 69-Pricing
แบบ 69-Base และ 69-Supplement