นักลงทุนสัมพันธ์

การจ่ายเงินปันผล

จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2546 มีมติให้จ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรอง
ตามกฎหมาย ตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นไป โดยได้แสดงอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการของปี 2563 – 2566 ตามตารางด้านล่างดังนี้

ปี 2566

อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)

1.27

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ

45.22%

ปี 2565

อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)

1.15

อัตราการจ่ายเงินปันผล
ต่อกำไรสุทธิ

41.50%

ปี 2564

อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)

1.00

อัตราการจ่ายเงินปันผล
ต่อกำไรสุทธิ

41.20%

ปี 2563

อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)

0.88

อัตราการจ่ายเงินปันผล
ต่อกำไรสุทธิ

42.50%

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)

เงินปันผล