นักลงทุนสัมพันธ์

รายชื่อผู้ค้าหลักทรัพย์

ลำดับ ผู้ค้าหลักทรัพย์ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร
1 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110
02 208 4845-50 02 256 8548
2 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กทม. 10400
02 867 4012 02 470 3065
3 ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) เลขที่ 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท 21
(อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
02 495 3668 02 495 3694
4 ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) เลขที่ 191 ถนนสาทรใต้ กทม. 10120 02 343 4996 02 343 4993
5 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 173 อาคารเอเซีย เซ็นเตอร์ ชั้น 8-11 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
02 658 8946 02 658 8656
6 บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 8, 15-17, 19,
21 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
02 695 5916 02 631 1709
7 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ
พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
02 081 2697 02 287 0978
8 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จํากัด เลขที่ 179 ชั้น 25-26, 29 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
02 801 9100 02 343 9500
9 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ชั้น 11 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
02 680 1604 02 680 1870
10 บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จํากัด (มหาชน) เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 17,20 ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
02 684 8888 02 160 5400
11 บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า
(ประเทศไทย) จํากัด
127 อาคารเกษร ทาวเวอร์ ชั้น 14-16 ถนนราชดำริ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
02 009 8353 02 287 0978