นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ลูกหนี้สินเชื่อรวม

112,346ล้านบาท

ลูกหนี้สินเชื่อรวม

การใช้จ่ายบัตรเครดิต

265,383ล้านบาท

การใช้จ่ายบัตรเครดิต

บัตร KTC

3,358,926ล้านบาท

บัตร KTC

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

รายได้รวม

(หน่วย: ล้านบาท)

กำไรสุทธิ

(หน่วย: ล้านบาท)

สินทรัพย์รวม

(หน่วย: ล้านบาท)

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

เลื่อนเพื่อดูข้อมูล

2021

1Q
2Q
3Q

Year

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013

รายการ

(หน่วย: ล้านบาท)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1Q/2021 2Q/2021 3Q/2021
สินทรัพย์รวม 60,179 68,297 73,636 79,648 85,409 88,403 89,471 86,163 90,845 93,962
หนี้สินรวม 51,446 57,976 61,059 63,296 65,674 65,553 62,387 57,334 62,694 64,047
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 8,733 10,322 12,577 16,352 19,735 22,850 27,084 28,829 28,151 29,915

รายได้รวม

รายได้ดอกเบี้ย

รายได้ค่าธรรมเนียม

หนี้สูญได้รับคืน

15,559

15,559

15,559

15,559

17,580

17,580

17,580

17,580

19,525

19,525

19,525

19,525

21,198

21,198

21,198

21,198

22,625

22,625

22,625

22,625

22,055

22,055

22,055

22,055

21,442

21,442

21,442

21,442

5,357

5,357

5,357

5,357

5,735

5,735

5,735

5,735

5,887

5,887

5,887

5,887

ค่าใช้จ่ายรวม
(รวมดอกเบี้ยจ่าย)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

12,943

12,943

12,943

12,943

14,454

14,454

14,454

14,454

15,399

15,399

15,399

15,399

14,782

14,782

14,782

14,782

15,721

15,721

15,721

15,721

15,400

15,400

15,400

15,400

14,197

14,197

14,197

14,197

3,180

3,180

3,180

3,180

3,359

3,359

3,359

3,359

3,676

3,676

3,676

3,676

กำไรสุทธิ (1) 2,073 2,495 3,304 5,140 5,524 5,332 5,879 1,747 1,894 1,773
กำไรต่อหุ้น(บาท) 8.04 9.68 12.82 1.99 2.14 2.07 2.28 0.68 1.41 0.69
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น(บาท) 33.90 40.00 48.78 6.34 7.65 8.86 10.50 11.2 10.9 11.6

(1) กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ที่ไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม

อัตราส่วนการทำกำไร

(หน่วย: %)

อัตรากำไรสุทธิ

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

อัตราส่วน NPL

(หน่วย: %)

เลื่อนเพื่อดูข้อมูล

2566

2566

Year

2565
2564
2563
2562
2561
2560
2559

รายการ

2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566
อัตรากำไรสุทธิ (%) 14.2 16.9 24.2 24.4 24.2 27.4 30.5 28.7
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้รวม (%) 39.3 36.6 35.5 34.1 32.9 34.2 34.9 34.6
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%) 3.9 4.7 6.7 6.7 6.1 6.6 7.4 6.8
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 26.2 28.9 35.5 30.6 25.0 23.5 24.3 21.8
อัตราส่วนหนี้เสียต่อสินเชื่อรวม (%) 1.7 1.3 1.1 1.1 1.8 3.6 1.8 2.2
อัตราส่วนเงินสำรองที่มีต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ (%) 472.8 588.5 615.8 622.2 460.4 292.2 476.3 400.3
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 5.6 4.9 3.9 3.3 2.9 2.3 2.2 2.1

-

Factsheet

ปีล่าสุด

ไตรมาส 1/2566
ไตรมาส 2/2566
ไตรมาส 3/2566
ไตรมาส 4/2566

ปีที่ผ่านมา

Factsheet ปี 2565
Factsheet ปี 2564
Factsheet ปี 2563
Factsheet ปี 2562
Factsheet ปี 2561
Factsheet ปี 2560

ปี 2566

ไตรมาส 1

212 kB

ไตรมาส 2

413 kB

ไตรมาส 3

440 kB

ไตรมาส 4

395 kB

ปี 2565

1 MB

ปี 2564

1 MB

ปี 2563

1 MB

ปี 2562

1 MB

ปี 2561

1 MB

ปี 2560

1 MB