นักลงทุนสัมพันธ์

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

นายมงคล ประกิตชัยวัฒนา

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด

นางสาวฉันทนา จิรัฐิติภัทร์

UBS AG SINGAPORE BRANCH

อื่นๆ

เลื่อนเพื่อดูข้อมูล

ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น
1 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 1,270,908,500 49.29%
2 นายมงคล ประกิตชัยวัฒนา 285,963,100 11.09%
3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 161,088,732 6.25%
4 นางสาวฉันทนา จิรัฐิติภัทร์ 116,173,900 4.51%
5 UBS AG SINGAPORE BRANCH 104,500,000 4.05%
6 UOB KAY HIAN PTE LTD A/C - RC 94,758,200 3.68%
7 BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH 86,520,000 3.36%
8 นางสาวจารุวรรณ ภัทรปัญญาดี 48,840,000 1.89%
9 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LTD 34,494,064 1.34%
10 บริษัท หลักทรัพย์เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 25,800,000 1.00%
11 STATE STREET EUROPE LIMITED 19,866,841 0.77%
12 นายชาญวิทย์ ประกิตชัยวัฒนา 18,592,700 0.72%
รวม 2,267,506,037 87.94%

ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

* รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน