นักลงทุนสัมพันธ์

สมัครรับข่าวสาร IR

ท่านสามารถลงทะเบียนสมัครสมาชิกเพื่อรับข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์จาก บริษัทบัตร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) กรุณากรอกรายละเอียดของท่าน และคลิกปุ่ม “ยินยอมและสมัครสมาชิก”

*

*

*

*

*

*

ข้อสำคัญ : เพื่อให้บริษัทสามารถส่งข้อมูลข่าวสารของบริษัท ได้แก่ ข่าวผลการดำเนินงานของบริษัท และข่าวสารที่เกี่ยวเนื่องกับบริษัทให้แก่ท่าน ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ท่านได้ลงทะเบียนสมัครสมาชิกรับข่าวสารของบริษัท บริษัท/พนักงาน/ตัวแทนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านข้างต้น เพื่อดำเนินการตามความประสงค์ดังกล่าว จนกว่าท่านจะยกเลิกการรับข่าวสารตามวิธีการที่กำหนด ทั้งนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามความยินยอมนี้จะดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ซึ่งข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจรายละเอียดกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิต่างๆ ที่ข้าพเจ้าพึงมีตามประกาศฯ ดังกล่าวแล้ว รายละเอียดประกาศฯ เพิ่มเติมที่ www.ktc.co.th/pdpa

หมายเหตุ : หากท่านต้องการยกเลิกข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์จาก บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) คลิกที่นี่

ลงทะเบียน
สมัครรับข่าวสาร

กรุณากรอกรายละเอียดของท่าน
และคลิกปุ่ม “ยินยอมและสมัครสมาชิก”

ข้อสำคัญ : เพื่อให้บริษัทสามารถส่งข้อมูลข่าวสารของบริษัท ได้แก่ ข่าวผลการดำเนินงานของบริษัท และข่าวสารที่เกี่ยวเนื่องกับบริษัทให้แก่ท่าน ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ท่านได้ลงทะเบียนสมัครสมาชิกรับข่าวสารของบริษัท บริษัท/พนักงาน/ตัวแทนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านข้างต้น เพื่อดำเนินการตามความประสงค์ดังกล่าว จนกว่าท่านจะยกเลิกการรับข่าวสารตามวิธีการที่กำหนด ทั้งนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามความยินยอมนี้จะดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ซึ่งข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจรายละเอียดกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิต่างๆ ที่ข้าพเจ้าพึงมีตามประกาศฯ ดังกล่าวแล้ว รายละเอียดประกาศฯ เพิ่มเติมที่ www.ktc.co.th/pdpa


ต้องการยกเลิกรับข่าวสาร