นักลงทุนสัมพันธ์

หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกด (มหำชน) ครั้งที่ 5/2565
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (KTC24OA)

ประเภทการเสนอขาย ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง (ผู้ลงทุนสถาบัน) : PP(II)
วันที่ออกหุ้นกู้ 3 พฤศจิกายน 2565
วันครบกำหนดไถ่ถอน 3 ตุลาคม 2567
อายุหุ้นกู้ 1 ปี 11 เดือน
มูลค่าที่เสนอขายตามมูลค่าที่ตราไว้ 830,000,000.00 บาท
มูลค่าเสนอขายรวม 790,712,838.10 บาท
อัตราดอกเบี้ย ไม่มี โดยผลตอบแทนรวมต่อหน่วยที่ผู้ลงทุนจะได้รับตลอดอายุหุ้นกู้จะเท่ากับส่วนต่างระหว่าง มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยและราคาเสนอขายต่อหน่วย (จะเทียบเท่าอัตราส่วนลดร้อยละ 2.55ต่อปี)
กำหนดจ่ายดอกเบี้ย ไม่มีการชำระดอกเบี้ยตลอดอายุหุ้นกู้
นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ -
ผู้จัดการการจัดจําหน่าย ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม แบบ 69-Pricing
แบบ 69-Base และ 69-Supplement