นักลงทุนสัมพันธ์

หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (KTC254A)

ประเภทการเสนอขาย ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง (ผู้ลงทุนสถาบัน) : PP(II)
วันที่ออกหุ้นกู้ 4 เมษายน 2565
วันครบกำหนดไถ่ถอน 4 เมษายน 2568
อายุหุ้นกู้ 3 ปี
มูลค่าที่เสนอขายตามมูลค่าที่ตราไว้ 1,000,000,000 บาท
มูลค่าเสนอขายรวม 1,000,000,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย 1.59%
กำหนดจ่ายดอกเบี้ย ชําระดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู ้
นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ -
ผู้จัดการการจัดจําหน่าย ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์เกียรตนาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม แบบ 69-Pricing
แบบ 69-Base และ 69-Supplement