นักลงทุนสัมพันธ์

หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (KTC258A)

ประเภทการเสนอขาย ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง (ผู้ลงทุนสถาบัน) : PP(II)
วันที่ออกหุ้นกู้ 10 สิงหาคม 2566
วันครบกำหนดไถ่ถอน 15 สิงหาคม 2568
อายุหุ้นกู้ 2 ปี 5 วัน
มูลค่าที่เสนอขายตามมูลค่าที่ตราไว้ 1,000,000,000 บาท
มูลค่าเสนอขายรวม 943,483,490 บาท
อัตราดอกเบี้ย ไม่มี โดยผลตอบแทนรวมต่อหน่วยที่ผู้ลงทุนจะได้รับตลอดอายุของหุ้นกู้จะเท่ากับส่วนต่างระหว่าง มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยและราคาเสนอขายต่อหน่วย (จะเทียบเท่ากับอัตราคิดลดร้อยละ 2.91ต่อปี)
กำหนดจ่ายดอกเบี้ย ไม่มีการชำระดอกเบี้ยตลอดอายุหุ้นกู้
นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ -
ผู้จัดการการจัดจําหน่าย ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม แบบ 69-Pricing
แบบ 69-Base และ 69-Supplement