นักลงทุนสัมพันธ์

หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2565
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (KTC259B)

ประเภทการเสนอขาย ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง (ผู้ลงทุนสถาบัน) : PP(II)
วันที่ออกหุ้นกู้ 9 กันยายน 2565
วันครบกำหนดไถ่ถอน 10 กันยายน 2568
อายุหุ้นกู้ 3 ปี 1 วัน
มูลค่าที่เสนอขายตามมูลค่าที่ตราไว้ 4,000,000,000 บาท
มูลค่าเสนอขายรวม 4,000,000,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย 2.52%
กำหนดจ่ายดอกเบี้ย ชําระดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู ้
นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ -
ผู้จัดการการจัดจําหน่าย ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม แบบ 69-Pricing
แบบ 69-Base และ 69-Supplement