นักลงทุนสัมพันธ์

หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (KTC265A)

ประเภทการเสนอขาย ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง (ผู้ลงทุนสถาบัน) : PP(II)
วันที่ออกหุ้นกู้ 29 พฤษภาคม 2566
วันครบกำหนดไถ่ถอน 29 พฤษภาคม 2569
อายุหุ้นกู้ 3 ปี
มูลค่าที่เสนอขายตามมูลค่าที่ตราไว้ 4,000,000,000 บาท
มูลค่าเสนอขายรวม 4,000,000,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย 2.90%
กำหนดจ่ายดอกเบี้ย ชําระดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู ้
นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ -
ผู้จัดการการจัดจําหน่าย ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม แบบ 69-Pricing
แบบ 69-Base และ 69-Supplement