นักลงทุนสัมพันธ์

หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2565
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (KTC26NB)

ประเภทการเสนอขาย ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง (ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่) : PP(II&HNW)
วันที่ออกหุ้นกู้ 14 พฤศจิกายน 2565
วันครบกำหนดไถ่ถอน 18 พฤศจิกายน 2569
อายุหุ้นกู้ 4 ปี 4 วัน
มูลค่าที่เสนอขายตามมูลค่าที่ตราไว้ 2,100,000,000 บาท
มูลค่าเสนอขายรวม 2,100,000,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย 3.38%
กำหนดจ่ายดอกเบี้ย ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการการจัดจําหน่าย ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม แบบ 69-Pricing
แบบ 69-Base และ 69-Supplement