นักลงทุนสัมพันธ์

หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (KTC277A)

ประเภทการเสนอขาย ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง (ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่) : PP(II&HNW)
วันที่ออกหุ้นกู้ 8 กรกฎาคม 2565
วันครบกำหนดไถ่ถอน 8 กรกฎาคม 2570
อายุหุ้นกู้ 5 ปี
มูลค่าที่เสนอขายตามมูลค่าที่ตราไว้ 1,232,000,000 บาท
มูลค่าเสนอขายรวม 1,232,000,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย 3.00%
กำหนดจ่ายดอกเบี้ย ชําระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู ้
นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการการจัดจําหน่าย ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม แบบ 69-Pricing
แบบ 69-Base และ 69-Supplement