นักลงทุนสัมพันธ์

หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (KTC279A)

ประเภทการเสนอขาย ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง (ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่) : PP(II&HNW)
วันที่ออกหุ้นกู้ 20 กันยายน 2566
วันครบกำหนดไถ่ถอน 22 กันยายน 2570
อายุหุ้นกู้ 4 ปี 2 วัน
มูลค่าที่เสนอขายตามมูลค่าที่ตราไว้ 1,000,000,000 บาท
มูลค่าเสนอขายรวม 1,000,000,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย 3.10%
กำหนดจ่ายดอกเบี้ย ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการการจัดจําหน่าย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม แบบ 69-Pricing
แบบ 69-Base และ 69-Supplement