นักลงทุนสัมพันธ์

หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 (KTC292A)

ประเภทการเสนอขาย ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง (ผู้ลงทุนสถาบัน) : PP(II)
วันที่ออกหุ้นกู้ 1 กุมภาพันธ์ 2567
วันครบกำหนดไถ่ถอน 1 กุมภาพันธ์ 2572
อายุหุ้นกู้ 5 ปี
มูลค่าที่เสนอขายตามมูลค่าที่ตราไว้ 2,000,000,000 บาท
มูลค่าเสนอขายรวม 2,000,000,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย 3.10%
กำหนดจ่ายดอกเบี้ย ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ -
ผู้จัดการการจัดจําหน่าย ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม แบบ 69-Pricing
แบบ 69-Base และ 69-Supplement