นักลงทุนสัมพันธ์

รายชื่อนักวิเคราะห์

บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จํากัด (มหาชน)

จิตรลดา เลขาพันธ์

prawit@aira.co.th

 

ประวิทย์ เจียวก๊ก

prawit@aira.co.th

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จํากัด

เบญจพล สุทธิ์วนิช

benjaphol.su@asiawealth.co.th

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)

เอนกพงศ์ พุทธาภิบาล

anakepong.put@bualuang.co.th

บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

ณฐพล พงษ์สุขเจริญกุล

nathapol.po@cgs-cimb.com

บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด

Miss Sue Lin Lim

suelin.lim@clsa.com

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

ชยาภรณ์ โตเจริญ

chayaporn.tocharoen@krungsricapital.com

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

วิลาสินี บุญมาสูงทรง

wilasinee@globlex.co.th

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

กรกช เสวตร์ครุตมัต

korakot.sa@kasikornsecurities.com

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชาลี กือเย็น

chaliek@kgi.co.th

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

ณภัสสรณ์ จิตติไมตรีสกุล

napassorn.jitt@kkpfg.com

บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

-

บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ศิริพร ไกรรส

siriporn.kr@lhsec.co.th

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เจษฎา เตชะหัสดิน

jesada.t@maybank.com

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

อดิสรณ์ มุ่งพาลชล

adisornm@phillip.co.th

บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด

กิตติมา สัตยพันธ์

kittima.sattayapan@scb.co.th

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด

กาณจัน คานิยอ

kanchan@tisco.co.th

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)

สรัชดา ศรทรง

sarachada.sor@thanachartsec.co.th

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

-

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

ตฤณ สิทธิสวัสดิ์

Trin.S@yuanta.co.th

บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด

ฉัตรา ชัยพันธ์วิริยาพร

Chattra.Chaipunviriyaporn@macquarie.com