สินเชื่อบุคคล KTC CASH อนุมัติวงเงินสูงสุดเท่าใด?

บริษัทฯ จะพิจารณาอนุมัติวงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ ยกเว้นสินเชื่อเพื่อการศึกษา อนุมัติวงเงินสูงสุด 4 เท่าของรายได้

กรณีที่มีบัตรเครดิตหรือบริการอื่น ๆ กับบริษัทฯอยู่แล้ว จะสามารถขอสมัครสินเชื่อบุคคลได้อีกหรือไม่?

คุณสามารถสมัครขอใช้บริการสินเชื่อบุคคล KTC CASH ได้โดยสมัครที่ KTC TOUCH ทุกสาขา หรือสมัครผ่านตัวแทนขายของบริษัทฯ

เมื่อได้รับการอนุมัติวงเงิน บริษัทฯจะโอนเงินเข้าบัญชีที่ได้แจ้งความประสงค์ไว้ในใบสมัครภายในกี่วัน?

บริษัทฯจะโอนเงินเข้าบัญชีที่คุณแจ้งความประสงค์ไว้ ในใบสมัครภายใน 1 วันทำการ นับจากวันอนุมัติ (แจ้งให้คุณทราบโดยส่งเป็นหนังสือแจ้งผล ไปยังที่อยู่ที่ให้ไว้ในใบสมัคร)

จะเลือกระยะเวลาผ่อนชำระได้กี่เดือน?

เพื่อความสะดวกของลูกค้า บริษัทฯ ให้ลูกค้าสามารถเลือกผ่อนชำระได้ตั้งแต่ 12-60 เดือน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับวงเงินกู้ที่อนุมัติ ตามรายละเอียดดังนี้

 

วงเงินกู้ (บาท)

ระยะเวลาผ่อนชำระคืน (เดือน)

15,000 – 30,000

12 - 36

30,001 – 100,000

12 - 48

ตั้งแต่ 100,001 ขึ้นไป

12 - 60

กรณีที่ต้องการผ่อนชำระเงินคืนก่อนครบกำหนดและประสงค์จะปิดบัญชี จะต้องเสียค่าปรับกรณีปิดบัญชีก่อนกำหนดหรือไม่?

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะคิดค่าปรับกรณีปิดบัญชีก่อนกำหนด แต่ต้องมาชำระผ่านที่เคาน์เตอร์ของบริษัท (KTC TOUCH) เท่านั้น

กรณีเลือกวันชำระเงิน (due date) แล้วจะเปลี่ยนได้หรือไม่?

ไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะเกี่ยวข้องกับข้อมูลในสัญญา จึงควรเลือกวันที่เหมาะสม สะดวก และตรงกับความสามารถในการผ่อนชำระจึงจะดีที่สุด ยกเว้นสินเชื่อบุคคลเพื่อการหักบัญชีเงินเดือน ซึ่งทางบริษัทฯจะเป็นผู้กำหนดวันชำระเงินให้

ในการชำระค่างวด จะผ่อนชำระมากกว่าที่บริษัทฯ แจ้งให้ทราบในใบแจ้งยอดการชำระเงินที่ส่งให้รายเดือนได้หรือไม่?

คุณสามารถทำได้ เนื่องจากบริษัทฯ ใช้วิธีการคิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก เงินผ่อนชำระที่เพิ่มขึ้นกว่าที่แจ้งไว้ในใบแจ้งยอด จะทำให้เงินต้นลดลง และทำให้ครบกำหนดระยะเวลาผ่อนเร็วขึ้น

ถ้าไม่ได้รับใบแจ้งยอดการชำระเงิน หรือได้ทำใบแจ้งยอดการชำระเงินหาย ต้องทำอย่างไรบ้าง?

คุณสามารถโทรมาที่ศูนย์บริการสมาชิก KTC PHONE 02 123 5000 เพื่อสอบถามรายละเอียดการชำระเงิน ยอดเงินที่ต้องชำระ และขอแบบฟอร์มใบแจ้งยอดการชำระเงิน เพื่อไปใช้ชำระที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

กรณีลูกค้าประสงค์จะหักบัญชีอัตโนมัติ และได้กรอกข้อมูลพร้อมลงลายมือชื่อกำกับแล้วลูกค้าจะรับทราบได้อย่างไรว่าบริษัท ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และสามารถหักบัญชีในเดือนแรกได้เลยหรือไม่?

หากปรากฏหมายเลขบัญชีที่ท่านประสงค์จะหักบัญชีอัตโนมัติ ในใบแจ้งยอดการชำระเงินที่ส่งให้รายเดือนในช่อง“ บริษัทจะหักบัญชีอัตโนมัติเลขที่……….” นั่นหมายถึง บริษัท ได้ ดำเนินการตามความประสงค์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่หากยังไม่ปรากฏข้อความหรือหมายเลขบัญชีของท่าน ให้ท่านไปชำระในช่องทางอื่นๆ ก่อน และบริษัทต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้และจะเร่งดำเนินการโดยเร็วที่สุด

จะชำระค่างวดได้ที่ช่องทางการชำระเงินใดได้บ้าง?

อ่านรายละเอียดได้จาก ช่องทางการชำระเงิน KTC CASH

ขอทราบวิธีการคำนวณดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก เพื่อให้เกิดความเข้าใจก่อนการตัดสินใจ?

หากมีความประสงค์จะขอสมัครสินเชื่อเป็นครั้งที่สอง สามารถทำได้หรือไม่อย่างไร?

กรณีผ่อนชำระครั้งแรกเสร็จสิ้นและปิดบัญชีสินเชื่อแล้วสามารถทำได้ทันที โดยกรอก แบบฟอร์มรายละเอียดให้ครบถ้วน และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการพิจารณา โปรดแนบเอกสารประกอบการสมัครใหม่ทั้งหมดประกอบด้วย สำหรับผู้ที่ยังผ่อนชำระไม่หมด หรือยังไม่ปิดบัญชีเงินกู้เดิม ไม่สามารถสมัครได้

กรณีที่ผู้สมัครรับเงินเดือนเป็นเงินสด จะสามารถสมัครได้หรือไม่ อย่างไร?

ไม่สามารถสมัครได้

สมุดบัญชีต้องเป็นสมุดที่ตรงกับสมุดที่มีเงินเดือนเข้าหรือไม่อย่างไร?

ถ้าเป็นพนักงานที่มีเงินเดือนประจำ ควรจะเป็นสมุดบัญชีที่มีเงินเดือนเข้าประจำ หรือใช้บัญชีเงินฝากอื่นๆ ประกอบ สำหรับเจ้าของกิจการควรจะเป็นบัญชีที่มีเงินหมุนเวียนตามที่บริษัทกำหนด

การชำระค่างวดที่จุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส์จะต้องจ่ายชำระล่วงหน้าอย่างน้อยกี่วัน?

ไม่จำเป็นต้องชำระเงินล่วงหน้า สามารถชำระตามวันที่ที่แจ้งไว้ในใบแจ้งยอดการชำระเงิน

ถ้าอายุงานในปัจจุบันไม่ถึง 4 เดือน ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของบริษัท แต่มีอายุงานเดิม มากกว่า 4 เดือน จะสามารถสมัครสินเชื่อบุคคลได้หรือไม่?

ไม่สามารถสมัครได้

หากไม่ได้รับการอนุมัติ และประสงค์จะขอเอกสารการสมัครคืนทั้งหมด จะทำได้หรือไม่?

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเอกสารประกอบการสมัครแต่อย่างใด

ถ้าต้องการสมัครสินเชื่อบุคคล ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต จะต้องทำอย่างไร?

ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตของ www.silkspan.com

หากต้องการทราบผลการสมัครสินเชื่อบุคคลผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต สามารถทำได้หรือ ไม่?

สามารถติดตามและทราบผลขั้นตอนการอนุมัติทางอีเมล์ได้ หากสมัครผ่านทาง www.silkspan.com (สำหรับการสมัครสินเชื่อบุคคลผ่านทางช่องทางอื่น ไม่สามารถใช้บริการนี้ได้)

มีความมั่นใจแค่ไหนในความปลอดภัยในการสมัครสินเชื่อบุคคลผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต?

บริษัทใช้ระบบ เข้ารหัส (Encryption) แบบ 128-bit ซึ่งเป็นระดับที่มีความปลอดภัยสูงสุด เพื่อเป็นการรักษาข้อมูลของลูกค้า