ขั้นตอนการทำรายการขอเพิ่มวงเงินชั่วคราวผ่าน KTC Online ทำอย่างไร ?

สามารถขอเพิ่มวงเงินชั่วคราวโดยมีขั้นตอนดังนี้

  1. เข้าไปที่เมนู "บัญชีส่วนตัว"
  2. เลือกเมนูย่อย "ขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว"
  3. เลือกบัตรที่ต้องการขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว
  4. ทำการระบุจำนวนเงิน ในช่อง “วงเงินที่ต้องการ”
  5. กดปุ่ม ขออนุมัติวงเงิน
  6. ทำการยืนยันตัวตนผ่านระบบ OTP เมื่อดำเนินการสำเร็จ ท่านจะได้รับ Email ยืนยันการขอเพิ่มวงเงินชั่วคราวและสามารถใช้วงเงินชั่วคราวได้ทันที

วงเงินชั่วคราวที่ได้ทำการขอนั้นมีระยะเวลากี่วัน ?

วงเงินชั่วคราวนั้นมีระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่ได้ทำการตั้งค่าวงเงินชั่วคราว และต้องชำระเต็มจำนวน

สามารถทำการยกเลิกการเพิ่มวงเงินชั่วคราวได้หรือไม่ ?

เมื่อทำการร้องขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว จะไม่สามารถยกเลิกได้ จนกว่าจะถึงวันหมดอายุวงเงินที่ได้ตั้งค่าไว้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง